Rheinmetall vykazuje velkou míru růstu v sektoru obrany – pro segment automobilového průmyslu očekává pozitivní provozní výsledek

 

Rheinmetall započal závěr fiskálního roku s dobrými výsledky v segmentu obrany a zaznamenal zotavení v automobilovém sektoru.

Provozní výsledky technologické skupiny se sídlem v Düsseldorfu ve třetím čtvrtletí překonaly loňský rok. Stalo se tak díky kombinaci dvou hlavních faktorů: solidním maržím v rostoucím segmentu obrany a skutečnosti, že poté co v prvním pololetí roku 2020 vrhla na příjmy z automobilového sektoru skupiny stín nejistoty koronavirová krize, probíhalo třetí čtvrtletí ve znamení návratu k ziskovosti.

Armin Papperger, generální ředitel Rheinmetall AG, uvedl: „Dosáhli jsme vysoké obchodní výkonnosti díky síle obranného sektoru a striktnímu řízení nákladů v automobilovém segmentu. Po jarním útlumu automobilového průmyslu, který zasáhl celé naše odvětví, jsme plně připraveni opětovně zahájit výrobu. To znamená, že ve třetím čtvrtletí jsme v naší automotive divizi mohli opět zrychlit tempo růstu a vyrovnat ztráty vzniklé v důsledku pandemie. Vyvíjíme velké úsilí, abychom i přes nelehké koronavirové okolnosti mohli pokračovali v nastaveném kurzu a provozní výsledky v automobilovém sektoru se za celý rok dostaly zpátky do zisku.”

„Sektor obrany zůstává stabilním pilířem společnosti. Těžíme z pokračujícího celosvětového zájmu o naši civilní i vojenskou bezpečnostní produkci. Velké objednávky, jež jsme získali například v divizi Vozidlových systémů, zřetelně ukazují, že si na globálních trzích díky technologiím a vysoce inovativním výrobkům stále udržujeme vedoucí pozici. Využíváme všech příležitostí, jak s kvalitou našich produktů dosáhnout vyšší marže v obranných projektech a díky větším objemům zakázek podpořit vysokou ziskovost,” dodal Armin Papperger.

Vysoký růst marží v segmentu obrany zajišťuje sílu výkonnosti celé skupiny

Během prvních devíti měsíců roku 2020 klesly meziročně tržby skupiny Rheinmetall o 315 milionů eur (o 7,3 %) na 3 979 milionu eur. I přes kladný dopad, který mělo celkové zotavení automobilového průmyslu ve třetím čtvrtletí na automobilový segment celé skupiny, zůstávají konsolidovaná čísla za posledních devět měsíců silně ovlivněna značným rozdílem ve výsledcích obranného a automobilového sektorů zejména během prvního pololetí letoška.

Ve stejném účetním období obranný sektor zaznamenal výrazně větší objem zakázek. Byť se tržby v automobilovém sektoru za třetí kvartál přiblížily číslům ze stejného období loňského roku, za celkových devět měsíců jsou v porovnáni s loňským rokem výrazně pozadu.

Odlišná výkonnost obou sektorů se odpovídajícím způsobem odráží v jejich provozních ziscích za prvních devět měsíců roku 2020. Zatímco sektor obrany v tomto období výrazným způsobem zvýšil provozní zisk, v automobilového sektoru poklesnul z důvodu přetrvávající obtížné ekonomické situace.

Rheinmetall dosáhnul ke konci třetího čtvrtletí konsolidovaného provozního zisku 170 milionů eur v porovnání s 262 miliony eur za stejné období v loňském roce.

Skupina vykázala za prvních devět měsíců tohoto roku hrubý zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) v záporné hodnotě -166 milionů eur, což je o 435 milionů eur méně než v předchozím roce. Kromě klesajících provozních zisků se do nižšího EBIT výrazně promítly negativní jednorázové účinky vyčíslené na 377 milionů eur. Ty zahrnují i snížení zisku o 300 milionů eur z automobilového sektoru, k němuž došlo ve druhém čtvrtletí roku 2020. Jednalo se o důsledek drastického snížení objemu výroby v mezinárodním automobilovém průmyslu v důsledku pandemie koronaviru. Druhým, neméně závažným důvodem, pak byla střednědobá expertní očekávání poklesu poptávky po osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech. Zvláštní položky vyplývající z nákladů na restrukturalizaci ve výši 40 milionů eur byly zahrnuty do třetího čtvrtletí tohoto roku. Jejich hlavním účelem bylo pokrýt náklady spojené s omezením kapacit a uzavíráním výrobních provozů v souvislosti s optimalizací globální sítě divize Hardparts a vyrovnat náklady na podporu a úpravy (včetně aktualizované strukturální orientace) v souvislosti se vstupem divize Mechatronics na nové trhy. Zvláštní položka ve výši +3 miliony eur se projevila v segmentu obrany. Jednalo se zejména o náklady na restrukturalizaci (-7 milionů eur) a následnou úpravu prodejní ceny v souvislosti s prodejem obchodní jednotky bezpilotních leteckých systémů ve fiskálním roce 2012 (+10 milionů eur).

Zisky na akcii klesly během devíti měsíců tohoto roku na -4,43 eura (předchozí rok: 3,77 eura). Rheinmetall ve třetím kvartále letoška dosáhnul kladného zisku na akcii ve výši 1,03 eura, pro porovnání, v Q3 2019 šlo o 1,33 eura.

Automobilový segment – pokles tržeb a příjmů v důsledku pandemie – rostoucí trend pro Q3

Koronavirová pandemie hluboce zasáhla výrobu a prodej v automobilovém průmyslu. V celosvětovém měřítku došlo meziročně v období od ledna do září 2020 k poklesu výroby lehkých užitkových vozidel (vozidla do 6 tun) o 23 %. Za prvních devět měsíců roku 2020 činily tržby v automobilovém sektoru 1 528 milionů eur. Jedná se o částku o 571 milionů nižší (27 %) v porovnání s čísly za stejné období loňského roku (2 099 milionů eur).

V důsledku krize vykázal automobilový sektor za první pololetí tohoto roku záporný provozní zisk -41 milionů eur, nicméně lze konstatovat, že ve třetím čtvrtletí se navrátil k ziskovosti a vykázal provozní zisk 29 milionů eur. Z toho vyplývá záporný provozní zisk za posledních devět měsíců -12 milionů eur v porovnání s předchozím rokem, kdy dostáhnul 144 milionů eur.

Provozní marže automobilového sektoru poklesly o -0,8 % (v loňském roce 6,9 %). Velmi striktní řízení nákladů, které bylo zavedeno na počátku první vlny pandemie, výrazně omezilo dopady krize na hospodářské výsledky automobilové divize Rheinmetall. Týkalo se zejména úspor v materiálových a administrativních nákladech. Za účelem stabilizace a zajištění dostatečné likvidity rovněž došlo k výraznému snížení čistých investic o 37 % v meziročním porovnání ke konci třetího čtvrtletí.

Za prvních devět měsíců tohoto roku skupina vykázala hrubý zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) v záporné hodnotě -352 milionů eur, což je výrazně pod loňskou částkou 146 milionů eur.  Do stávajícího provozního zisku se ovšem promítnul i jednorázový účinek související s restrukturalizačními opatřeními.

V divizi Mechatronics poklesl prodej zejména z důvodu snížení výroby osobních i nákladních automobilů na všech relevantních trzích. Během prvních devíti měsíců tohoto roku tržby v porovnání s loňským rokem poklesly o 329 milionů eur (28 %) na 838 milionů eur. Za období od ledna do září 2020 provozní zisk činil 6 milionů eur v porovnání s 92 miliony eur za stejné období v loňském roce.

Tržby v divizi Hardparts poklesly na 506 milionů eur, což je o 225 milionů eur (31 %) méně než ve stejném období roku 2019. Provozní zisk za účetní období klesnul na zápornou hodnotu -32 milionů eur, což je výrazně méně v porovnání s loňským rokem na úrovni 29 milionů eur. Zisky ze společných podniků účtované pomocí ekvivalenční metody klesly z důvodu významného poklesu prodeje ze 13 milionů eur na 5 milionů eur (v loňském roce 18 milionů eur).

Výsledky divize Aftermarket byly za posledních devět měsíců ovlivněny částečným uzavřením autoservisů a celkově nižší frekvencí cestování. Tržby klesly o 20 milionů eur (o 7,6 % v porovnání s předchozím rokem) na 249 milionů eur. Provozní výsledek činil 15 milionů eur, což je meziročně o 10 milionů eur méně, zejména z důvodu menšího objemu zakázek (v předchozím roce 25 milionů).

Tržby generované společnými podniky v Číně nejsou zahrnuty v hospodářských výsledcích pro automobilový sektor, nicméně díky postupnému zotavení čínské automobilové výroby dosáhly téměř stejné hodnoty jako v loňském roce. Za prvních devět měsíců roku 2020 klesly o 9,4 % na 655 milionů eur v porovnaní s 722 miliony v loňském roce Zisk po zdanění v účetním období dosáhnul 28 milionů eur v porovnání se 32 miliony eur v loňském roce.

V důsledku pandemie klesly během prvních devíti měsíců tohoto roku tržby německého společného podniku KS HUAYU AluTech Group na 138 milionů eur, což představuje o 27 % méně než v předchozím roce. Zisk po zdanění dosáhnul záporné hodnoty a rovněž zůstal výrazně nižší než v předchozím roce -15 milionů eur v porovnání s -2 miliony eur v 2019.

Obrana – významný růst ve všech třech divizích – provozní marže stoupla na 8,1 %

Tržby Rheinmetall Defence ke konci třetího čtvrtletí vzrostly z loňských 2 198 milionů eur na letošních 2 450 milionů eur. Jedná se o nárůst o 252 milionů eur (12,5 %), který generovaly všechny tři divize sektoru obrany.

V porovnání s předchozím rokem výrazně posílil provozní výsledek a na konci třetího kvartálu dosáhnul 197 milionů eur. Jedná se navýšení o 64 milionů (48 %). Provozní marže za prvních devět měsíců 2020 rovněž stoupla, a to na 8,1 % oproti 6,1 % ve stejném období 2019. Při započítání veškerých jednorázových důsledků vyplývajících ze snížení hodnoty o 3 miliony eur dosáhly účtované zisky před úroky a zdaněním (EBIT) 200 milionů eur. Jedná se o výrazné navýšení v porovnání se 132 miliony eur v loňském roce.

Příjem z objednávek v segmentu obrany činil ke konci třetího čtvrtletí 1 960 milionů eur, jedná se o 11 % méně v porovnání se stejným obdobím roku 2019, kdy činil 2 021 milionů eur. Nicméně tato částka zatím nezahrnuje velkou objednávku ze září tohoto roku na dodávku obrněných vozidel pěchoty Lynx pro Maďarsko, jejíž hodnota přesahuje částku 2 miliardy eur. Hodnota nevyřízených objednávek ke konci třetího kvartálu činila 9 754 milionů eur, což představuje nárůst o 12 % oproti stejnému období loňského roku, a zůstává tak vysoká (loni 8 689 milionů eur).

Tržby v divizi Zbraní a střeliva – stimulované zejména mezinárodním obchodem se střelivem a zvýšeným odbytem zdravotnického ochranného materiálu – vzrostly oproti stejnému období loňského roku o 87 milionů eur (o 15 %) na 668 milionů eur. Provozní zisk divize se za devět měsíců tohoto roku zvýšil o 20 milionů eur na 29 milionů eur ve srovnání s 9 miliony eur v roce 2019 za stejné období.

Divize Electronic Solutions vykázala ve srovnání se stejným obdobím loňského růst nárůst tržeb o 20 milionů eur (o 3,4 %) na 604 milionů eur. Provozní zisk divize se meziročně zvýšil o 6 milionů eur na 53 milionů eur (loni 47 milionů eur).

Divize Vozidlové systémy zvýšila za devět měsíců tohoto roku tržby o 145 milionů eur (o 12 %) na 1 324 milionů eur v porovnání s 1 179 milionů eur v loňském roce. Provozní zisk divize se meziročně zvýšil o 42 milionů eur na 122 milionů eur. Klíčovou zakázkou, kterou divize získala, je rámcová dohoda na dodání čtyř tisíc výměnných automobilových nástaveb pro německé ozbrojené síly.

Výhled na fiskální rok 2020
Růst v sektoru obrany
Kladný provozní výsledek v automobilovém sektoru

Rheinmetall v současné době nepředpokládá, že by koronavirová krize měla v tomto roce trvalejší dopad na obchodní výsledky v segmentu obrany. Z tohoto důvodu bylo možné růst tržeb upřesnit a po očištění o měnové efekty se aktuálně očekává na úrovni kolem 6 %. Prognóza hodnoty provozní marže pro sektor obrany se pohybuje mezi 10 % až 11 %. Jedná se o drobné navýšení v porovnání s předchozím výhledem, dle něhož se provozní marže očekávala kolem úrovně 10 %.

Na základě hospodářských výsledků ke konci třetího čtvrtletí a za předpokladu, že nedojde k druhému zablokování ekonomiky, čímž by závěrem roku došlo k výraznému omezení mezinárodního automobilového průmyslu, Rheinmetall očekává propad tržeb v automobilovém sektoru o 20 % až 23 % (opět po o čištění o měnové efekty). Výhled na provozní zisk v automobilovém sektoru, který byl v pololetí odhadován mezi -30 miliony eur a vyrovnanou bilancí, se díky zotavení trhu v druhém pololetí 2020 mírně zlepšil. Za současné situace skupina očekává kladný provozní zisk v automobilovém segmentu mezi 10 až 20 miliony eur.

V rámci celé skupiny Rheinmetall předpokládá propad tržeb o 6 % až 7 % po očištění o měnové efekty a při zohlednění stávajících nákladů pak i kladnou provozní marži mezi 6 % a 6,5 %.

 

Prohlášení a prognózy týkající se budoucnosti

Tento text obsahuje prohlášení týkající se budoucnosti. Tato prohlášení vycházejí ze současných odhadů a předpovědí společnosti Rheinmetall AG a aktuálně dostupných informací. Prohlášení týkající se budoucnosti nelze chápat jako záruky budoucího vývoje a výsledků, které popisují. Místo toho závisí na řadě faktorů. Představují různá rizika a nejistoty a jsou založeny na předpokladech, které se mohou ukázat jako nepřesné. Společnost Rheinmetall se nezavazuje k aktualizaci prohlášení týkajících se budoucnosti učiněné v této verzi.